تجزیه و تحلیل داده‌ها

فرآیند تمیز کردن ، تبدیل و مدل سازی داده ها برای کشف اطلاعات مفید به منظور تصمیم گیری مناسب در کسب و کارهای مختلف

تجزیه و تحلیل داده‌ها
انواع تجزیه و تحلیل داده ها: تکنیک ها و روش ها

انواع تجزیه و تحلیل داده ها: تکنیک ها و روش ها

چندین نوع تکنیک تجزیه و تحلیل داده وجود دارد که بر اساس نوع تجارت و فناوری دسته بندی می شوند. انواع عمده تجزیه و تحلیل داده ها عبارتند از:

تحلیل متن

Text analysis

تحلیل آماری

statistical analysis

تجزیه و تحلیل تشخیصی

Diagnostic analysis

تجزیه تحلیل پیش بینی

Predictive analysis

تجزیه و تحلیل تجربی

Experimental analysis

ابزارهای تحلیل داده ابزارهای تحلیل داده

ابزارهای تحلیل داده

ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها ، پردازش و ایجاد تغییرات در داده ها را برای کاربران آسان تر می کنند ، روابط و روابط بین مجموعه داده ها را تجزیه و تحلیل می کنند و همچنین به شناسایی الگوهای و تفسیر روندهای موجود در آن ها کمک می کند

,,

مراحل

تجزیه و تحلیل داده ها شامل مراحل زیر است :

1

جمع آوری مورد نیاز داده ها

2

جمع آوری داده ها

3

تمیز کردن داده ها

4

تحلیل داده ها

5

تفسیر اطلاعات

6

مصور سازی داده ها

حوزه هایی که تجزیه و تحلیل داده ها در آن ها کاربرد دارند

ایمیل: info@dtscientist.ir
تلفن: 02122511332